看花回

作者:周邦彦

看花回原文及朗读

秀色芳容明眸,就中奇绝。
细看艳波欲溜,最可惜微重,红绡轻帖。
匀朱傅粉,几为严妆时睫。
因个甚、底死嗔人,半饷斜眄费贴燮。
斗帐里、浓欢意惬。
带困眼、似开微合。
曾倚高楼望远,似指笑频,知他谁说。

看花回拼音版

xiù sè fāng róng míng móu, jiù zhōng qí jué
xì kàn yàn bō yù liū, zuì kě xī wēi zhòng, hóng xiāo qīng tiē
yún zhū fù fěn, jǐ wèi yán zhuāng shí jié
yīn gè shén dǐ sǐ chēn rén, bàn xiǎng xié miǎn fèi tiē xiè
dòu zhàng lǐ nóng huān yì qiè
dài kùn yǎn shì kāi wēi hé
céng yǐ gāo lóu wàng yuǎn, shì zhǐ xiào pín, zhī tā shuí shuō

66068诗词网