浣溪沙

作者:毛滂

浣溪沙原文及朗读

碧户珠窗小洞房。
玉醅新压嫩鹅黄。
半青橙子可怜香。
风露满帘清似水,笙箫一片醉为乡。
芙蓉绣冷夜初长。

浣溪沙拼音版

bì hù zhū chuāng xiǎo dòng fáng
yù pēi xīn yā nèn é huáng
bàn qīng chéng zǐ kě lián xiāng
fēng lù mǎn lián qīng shì shuǐ, shēng xiāo yī piàn zuì wèi xiāng
fú róng xiù lěng yè chū zhǎng

66068诗词网