踏莎行

作者:毛滂

踏莎行原文及朗读

映竹幽妍,临池娟靓。
芳苞先暖香初娠。
南枝微弄雪精神,东君早寄春音信。
奔月仙标,乘烟远韵。
玉台粉点和酥凝。
从来清瘦可禁寒,为谁早把霞衣褪。

踏莎行拼音版

yìng zhú yōu yán, lín chí juān jìng
fāng bāo xiān nuǎn xiāng chū shēn
nán zhī wēi nòng xuě jīng shén, dōng jūn zǎo jì chūn yīn xìn
bēn yuè xiān biāo, chéng yān yuǎn yùn
yù tái fěn diǎn hé sū níng
cóng lái qīng shòu kě jìn hán, wèi shuí zǎo bǎ xiá yī tuì

66068诗词网