蝶恋花

作者:毛滂

蝶恋花原文及朗读

三叠阑干铺碧。
小雨新晴,才过清明后。
初见花王披衮绣。
娇云瑞日明春昼。
彩女朝真天质秀。
宝髻微偏,风卷霞衣皱。
莫道东君情最厚。
韶光半在东堂手。

蝶恋花拼音版

sān dié lán gān pù bì
xiǎo yǔ xīn qíng, cái guò qīng míng hòu
chū jiàn huā wáng pī gǔn xiù
jiāo yún ruì rì míng chūn zhòu
cǎi nǚ cháo zhēn tiān zhì xiù
bǎo jì wēi piān, fēng juǎn xiá yī zhòu
mò dào dōng jūn qíng zuì hòu
sháo guāng bàn zài dōng táng shǒu

66068诗词网