水调歌头

作者:吕颐浩

水调歌头原文及朗读

一片苍崖璞,孕秀自天锺。
浑如暖烟堆里,乍放力犹慵。
疑是犀眠海畔,贪玩烂银光彩,精魄入蟾宫。
泼墨阴云妒,蟾影淡朦胧。
沩山颂,戴生笔,写难穷。
些儿造化,凭谁细与问元工。
那用牧童鞭索,不入千群万队,扣角起雷同。
莫怪作诗手,偷入锦囊中。

水调歌头拼音版

yī piàn cāng yá pú, yùn xiù zì tiān zhōng
hún rú nuǎn yān duī lǐ, zhà fàng lì yóu yōng
yí shì xī mián hǎi pàn, tān wán làn yín guāng cǎi, jīng pò rù chán gōng
pō mò yīn yún dù, chán yǐng dàn méng lóng
wéi shān sòng, dài shēng bǐ, xiě nán qióng
xiē ér zào huà, píng shuí xì yǔ wèn yuán gōng
nà yòng mù tóng biān suǒ, bù rù qiān qún wàn duì, kòu jiǎo qǐ léi tóng
mò guài zuò shī shǒu, tōu rù jǐn náng zhōng

66068诗词网