木兰花慢

作者:万俟咏

木兰花慢原文及朗读

恨莺花渐老,但芳草、绿汀洲。
纵岫壁千寻,榆钱万叠,难买春留。
梅花向来始别,又匆匆,结子满枝头。
门外垂杨岸侧,画桥谁系兰舟。
悠悠。
岁月如流。
叹水覆、杳难收。
凭画阑,往往抬头举眼,都是春愁。

木兰花慢拼音版

hèn yīng huā jiàn lǎo, dàn fāng cǎo lǜ tīng zhōu
zòng xiù bì qiān xún, yú qián wàn dié, nán mǎi chūn liú
méi huā xiàng lái shǐ bié, yòu cōng cōng, jié zǐ mǎn zhī tóu
mén wài chuí yáng àn cè, huà qiáo shuí xì lán zhōu
yōu yōu
suì yuè rú liú
tàn shuǐ fù yǎo nán shōu
píng huà lán, wǎng wǎng tái tóu jǔ yǎn, dōu shì chūn chóu

66068诗词网