浣溪沙

作者:张孝祥

浣溪沙原文及朗读

楼下西流水拍堤。
楼头日日望春归。
雪晴风静燕来迟。
留得梅花供半额,要将杨叶画新眉。
莫教辜负早春时。

浣溪沙拼音版

lóu xià xī liú shuǐ pāi dī
lóu tóu rì rì wàng chūn guī
xuě qíng fēng jìng yàn lái chí
liú dé méi huā gōng bàn é, yào jiāng yáng yè huà xīn méi
mò jiào gū fù zǎo chūn shí

66068诗词网