减兰十梅・减字木兰花

作者:李子正

减兰十梅・减字木兰花原文及朗读

腾腾初照。
半拆琼苞还似笑。
莫近柔条。
只恐凝酥暖欲消。
三竿已上。
点缀胭脂红荡漾。

减兰十梅・减字木兰花拼音版

téng téng chū zhào
bàn chāi qióng bāo hái shì xiào
mò jìn róu tiáo
zhǐ kǒng níng sū nuǎn yù xiāo
sān gān yǐ shàng
diǎn zhuì yān zhī hóng dàng yàng

66068诗词网