渔家傲

作者:杨端臣

渔家傲原文及朗读

楼鼓数声人迹散。
马蹄不响街尘软。
门户深深扃小院。
帘不卷。
背灯尽烛红条短。
归路恍如春梦断。
千愁万恨知河限。
昨夜月华明似练。
花影畔。
算来惟有嫦娥见。

渔家傲拼音版

lóu gǔ shù shēng rén jī sàn
mǎ tí bù xiǎng jiē chén ruǎn
mén hù shēn shēn jiōng xiǎo yuàn
lián bù juǎn
bèi dēng jǐn zhú hóng tiáo duǎn
guī lù huǎng rú chūn mèng duàn
qiān chóu wàn hèn zhī hé xiàn
zuó yè yuè huá míng shì liàn
huā yǐng pàn
suàn lái wéi yǒu cháng é jiàn

66068诗词网