青玉案

作者:张元干

青玉案原文及朗读

银潢露洗冰轮皎。
谪仙下、蓬莱岛。
帘卷横山珠翠绕。
生朝香雾,玳筵丝管,长醉壶天晓。
金銮夜锁麻新草。
入辅明光拜元老。

青玉案拼音版

yín huáng lù xǐ bīng lún jiǎo
zhé xiān xià péng lái dǎo
lián juǎn héng shān zhū cuì rào
shēng cháo xiāng wù, dài yán sī guǎn, cháng zuì hú tiān xiǎo
jīn luán yè suǒ má xīn cǎo
rù fǔ míng guāng bài yuán lǎo

66068诗词网