醉思仙

作者:吕渭老

醉思仙原文及朗读

断人肠。
正西楼独上,愁倚斜阳。
称鸳鸯,两两池塘。
春又老,人何处,怎惯不思量。
到如今,瘦损我,又还无计禁当。
小院呼卢夜,当时醉倒残缸。
被天风吹散,凤翼难双。

醉思仙拼音版

duàn rén cháng
zhèng xī lóu dú shàng, chóu yǐ xié yáng
chēng yuān yāng, liǎng liǎng chí táng
chūn yòu lǎo, rén hé chǔ, zěn guàn bù sī liang
dào rú jīn, shòu sǔn wǒ, yòu hái wú jì jìn dāng
xiǎo yuàn hū lú yè, dāng shí zuì dào cán gāng
bèi tiān fēng chuī sàn, fèng yì nán shuāng

66068诗词网