水调歌头

作者:曾觌

水调歌头原文及朗读

溪山多胜事,诗酒辨清游。
主人为我,增茸台榭足凝眸。
仿佛玉壶天地,隐见瀛洲风月,千首傲王侯。
谁与共登眺,公子气横秋。
记当年,曾共醉,庾公楼。
一杯此际,重话前事逐东流。
多谢兼金清唱,更拟重阳佳节,菊任扶头。
但愿身长健,浮世拚悠悠。

水调歌头拼音版

xī shān duō shèng shì, shī jiǔ biàn qīng yóu
zhǔ rén wéi wǒ, zēng rōng tái xiè zú níng móu
fǎng fú yù hú tiān dì, yǐn jiàn yíng zhōu fēng yuè, qiān shǒu ào wáng hóu
shuí yǔ gòng dēng tiào, gōng zǐ qì héng qiū
jì dāng nián, céng gòng zuì, yǔ gōng lóu
yī bēi cǐ jì, zhòng huà qián shì zhú dōng liú
duō xiè jiān jīn qīng chàng, gèng nǐ chóng yáng jiā jié, jú rèn fú tóu
dàn yuàn shēn cháng jiàn, fú shì pàn yōu yōu

66068诗词网