阮郎归

作者:曾觌

阮郎归原文及朗读

柳阴庭馆占风光。
呢喃清昼长。
碧波新涨小池塘。
双双蹴水忙。
萍散漫,絮飘扬。
轻盈体态狂。
为怜流去落红香。
衔将归画梁。

阮郎归拼音版

liǔ yīn tíng guǎn zhàn fēng guāng
ní nán qīng zhòu zhǎng
bì bō xīn zhǎng xiǎo chí táng
shuāng shuāng cù shuǐ máng
píng sǎn màn, xù piāo yáng
qīng yíng tǐ tài kuáng
wèi lián liú qù luò hóng xiāng
xián jiāng guī huà liáng

66068诗词网