念奴娇

作者:吴儆

念奴娇原文及朗读

凉生秋早,正梧桐院落,风清月白。
帘卷香凝人笑喜,应是瀛洲仙谪。
云绕画梁,花明彩服,中有人华发。
恩袍蓝绿,高年况已逾百。
最是有子宜家,兰阶方竞,珠履延佳客。
好唤凌波来洛浦,醉促霓裳仙拍。
玉井开莲,金茎承露,莫惜金尊侧。
试占弧兆,祥光已映南极。

念奴娇拼音版

liáng shēng qiū zǎo, zhèng wú tóng yuàn luò, fēng qīng yuè bái
lián juǎn xiāng níng rén xiào xǐ, yìng shì yíng zhōu xiān zhé
yún rào huà liáng, huā míng cǎi fú, zhōng yǒu rén huá fà
ēn páo lán lǜ, gāo nián kuàng yǐ yú bǎi
zuì shì yǒu zi yí jiā, lán jiē fāng jìng, zhū lǚ yán jiā kè
hǎo huàn líng bō lái luò pǔ, zuì cù ní cháng xiān pāi
yù jǐng kāi lián, jīn jīng chéng lù, mò xī jīn zūn cè
shì zhàn hú zhào, xiáng guāng yǐ yìng nán jí

66068诗词网