虞美人

作者:吴儆

虞美人原文及朗读

飞桥驾鹊天津阔。
云驭看看发。
相思惟恨不相逢。
及至相逢还是、去匆匆。
垂丝插竹真堪笑。
欲乞天孙巧。
天孙多巧漫多愁。
巧得千般争解、劝郎留。

虞美人拼音版

fēi qiáo jià què tiān jīn kuò
yún yù kàn kàn fā
xiāng sī wéi hèn bù xiāng féng
jí zhì xiāng féng hái shì qù cōng cōng
chuí sī chā zhú zhēn kān xiào
yù qǐ tiān sūn qiǎo
tiān sūn duō qiǎo màn duō chóu
qiǎo dé qiān bān zhēng jiě quàn láng liú

66068诗词网