国风

国风全文及简介

葛生蒙楚,蔹蔓于野。予美亡此,谁与?独处?
葛生蒙棘,蔹蔓于域。予美亡此,谁与?独息?
角枕粲兮,锦衾烂兮。予美亡此,谁与?独旦?
夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居。
冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室。

国风拼音版

gé shēng méng chǔ, liǎn màn yú yě
yǔ měi wáng cǐ, shuí yǔ? dú chǔ? gé shēng méng jí, liǎn màn yú yù
yǔ měi wáng cǐ, shuí yǔ? dú xī? jiǎo zhěn càn xī, jǐn qīn làn xī
yǔ měi wáng cǐ, shuí yǔ? dú dàn? xià zhī rì, dōng zhī yè
bǎi suì zhī hòu, guī yú qí jū
dōng zhī yè, xià zhī rì
bǎi suì zhī hòu, guī yú qí shì

66068诗词网