国风

国风全文及简介

交交黄鸟,止于棘。谁从穆公?子车奄息。维此奄息,百夫之特。
临其穴,惴惴其栗。彼苍者天,歼我良人!如可赎兮,人百其身!
交交黄鸟,止于桑。谁从穆公?子车仲行。维此仲行,百夫之防。
临其穴,惴惴其栗。彼苍者天,歼我良人!如可赎兮,人百其身!
交交黄鸟,止于楚。谁从穆公?子车针虎。维此针虎,百夫之御。
临其穴,惴惴其栗。彼苍者天,歼我良人!如可赎兮,人百其身!

国风拼音版

jiāo jiāo huáng niǎo, zhǐ yú jí
shuí cóng mù gōng? zi chē yǎn xī
wéi cǐ yǎn xī, bǎi fū zhī tè
lín qí xué, zhuì zhuì qí lì
bǐ cāng zhě tiān, jiān wǒ liáng rén! rú kě shú xī, rén bǎi qí shēn! jiāo jiāo huáng niǎo, zhǐ yú sāng
shuí cóng mù gōng? zi chē zhòng xíng
wéi cǐ zhòng xíng, bǎi fū zhī fáng
lín qí xué, zhuì zhuì qí lì
bǐ cāng zhě tiān, jiān wǒ liáng rén! rú kě shú xī, rén bǎi qí shēn! jiāo jiāo huáng niǎo, zhǐ yú chǔ
shuí cóng mù gōng? zi chē zhēn hǔ
wéi cǐ zhēn hǔ, bǎi fū zhī yù
lín qí xué, zhuì zhuì qí lì
bǐ cāng zhě tiān, jiān wǒ liáng rén! rú kě shú xī, rén bǎi qí shēn!

66068诗词网