国风

国风全文及简介

七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈。无衣无褐,何以卒岁?
三之日于耜,四之日举趾。同我妇子,馌彼南亩。田畯至喜。
七月流火,九月授衣。春日载阳,有鸣仓庚。女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。
春日迟迟,采蘩祁祁。女心伤悲,殆及公子同归。
七月流火,八月萑苇。蚕月条桑,取彼斧斨。以伐远扬,猗彼女桑。
七月鸣鵙,八月载绩。载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。
四月秀葽,五月鸣蜩。八月其获,十月陨萚。一之日于貉,取彼狐狸,为公子裘。
二之日其同,载缵武功。言私其豵,献豜于公。
五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀,入我床下。
穹窒熏鼠,塞向墐户。嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。
六月食郁及薁,七月亨葵及菽。八月剥枣,十月获稻。为此春酒,以介眉寿。
七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采荼薪樗。食我农夫。
九月筑场圃,十月纳禾稼。黍稷重穋,禾麻菽麦。嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。
昼尔于茅,宵尔索绹,亟其乘屋,其始播百谷。
二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。四之日其蚤,献羔祭韭。九月肃霜,十月涤场。
朋酒斯飨,曰杀羔羊,跻彼公堂。称彼兕觥:万寿无疆!

国风拼音版

qī yuè liú huǒ, jiǔ yuè shòu yī
yī zhī rì bì fā, èr zhī rì lì liè
wú yī wú hè, hé yǐ zú suì? sān zhī rì yú sì, sì zhī rì jǔ zhǐ
tóng wǒ fù zi, yè bǐ nán mǔ
tián jùn zhì xǐ
qī yuè liú huǒ, jiǔ yuè shòu yī
chūn rì zài yáng, yǒu míng cāng gēng
nǚ zhí yì kuāng, zūn bǐ wēi xíng, yuán qiú róu sāng
chūn rì chí chí, cǎi fán qí qí
nǚ xīn shāng bēi, dài jí gōng zǐ tóng guī
qī yuè liú huǒ, bā yuè huán wěi
cán yuè tiáo sāng, qǔ bǐ fǔ qiāng
yǐ fá yuǎn yáng, yī bǐ nǚ sāng
qī yuè míng jú, bā yuè zài jī
zài xuán zài huáng, wǒ zhū kǒng yáng, wèi gōng zǐ shang
sì yuè xiù yāo, wǔ yuè míng tiáo
bā yuè qí huò, shí yuè yǔn tuò
yī zhī rì yú háo, qǔ bǐ hú lí, wèi gōng zǐ qiú
èr zhī rì qí tóng, zài zuǎn wǔ gōng
yán sī qí zōng, xiàn jiān yú gōng
wǔ yuè sī zhōng dòng gǔ, liù yuè shā jī zhèn yǔ
qī yuè zài yě, bā yuè zài yǔ, jiǔ yuè zài hù, shí yuè xī shuài, rù wǒ chuáng xià
qióng zhì xūn shǔ, sāi xiàng jìn hù
jiē wǒ fù zi, yuē wèi gǎi suì, rù cǐ shì chù
liù yuè shí yù jí yù, qī yuè hēng kuí jí shū
bā yuè bō zǎo, shí yuè huò dào
wèi cǐ chūn jiǔ, yǐ jiè méi shòu
qī yuè shí guā, bā yuè duàn hú, jiǔ yuè shū jū, cǎi tú xīn chū
shí wǒ nóng fū
jiǔ yuè zhù cháng pǔ, shí yuè nà hé jià
shǔ jì zhòng lù, hé má shū mài
jiē wǒ nóng fū, wǒ jià jì tóng, shàng rù zhí gōng gōng
zhòu ěr yú máo, xiāo ěr suǒ táo, jí qí chéng wū, qí shǐ bō bǎi gǔ
èr zhī rì záo bīng chōng chōng, sān zhī rì nà yú líng yīn
sì zhī rì qí zǎo, xiàn gāo jì jiǔ
jiǔ yuè sù shuāng, shí yuè dí chǎng
péng jiǔ sī xiǎng, yuē shā gāo yáng, jī bǐ gōng táng
chēng bǐ sì gōng: wàn shòu wú jiāng!

66068诗词网