小雅

小雅全文及简介

棠棣之华,鄂不韡韡。凡今之人,莫如兄弟。
死丧之威,兄弟孔怀。原隰裒矣,兄弟求矣。
脊令在原,兄弟急难。每有良朋,况也永叹。
兄弟阋于墙,外御其务。每有良朋,烝也无戎。
丧乱既平,既安且宁。虽有兄弟,不如友生?
傧尔笾豆,饮酒之饫。兄弟既具,和乐且孺。
妻子好合,如鼓瑟琴。兄弟既翕,和乐且湛。
宜尔室家,乐尔妻帑。是究是图,亶其然乎?

小雅拼音版

táng dì zhī huá, è bù wěi wěi
fán jīn zhī rén, mò rú xiōng dì
sǐ sàng zhī wēi, xiōng dì kǒng huái
yuán xí póu yǐ, xiōng dì qiú yǐ
jí líng zài yuán, xiōng dì jí nàn
měi yǒu liáng péng, kuàng yě yǒng tàn
xiōng dì xì yú qiáng, wài yù qí wù
měi yǒu liáng péng, zhēng yě wú róng
sāng luàn jì píng, jì ān qiě níng
suī yǒu xiōng dì, bù rú yǒu shēng? bīn ěr biān dòu, yǐn jiǔ zhī yù
xiōng dì jì jù, hé lè qiě rú
qī zǐ hǎo hé, rú gǔ sè qín
xiōng dì jì xī, hé lè qiě zhàn
yí ěr shì jiā, lè ěr qī tǎng
shì jiū shì tú, dǎn qí rán hū?

66068诗词网