小雅

小雅全文及简介

伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。出自幽谷,迁于乔木。嘤其鸣矣,求其友声。
相彼鸟矣,犹求友声。矧伊人矣,不求友生?神之听之,终和且平。
伐木许许,酾酒有藇!既有肥羜,以速诸父。宁适不来,微我弗顾。
于粲洒扫,陈馈八簋。既有肥牡,以速诸舅。宁适不来,微我有咎。
伐木于阪,酾酒有衍。笾豆有践,兄弟无远。民之失德,干糇以愆。
有酒湑我,无酒酤我。坎坎鼓我,蹲蹲舞我。迨我暇矣,饮此湑矣。

小雅拼音版

fá mù dīng dīng, niǎo míng yīng yīng
chū zì yōu gǔ, qiān yú qiáo mù
yīng qí míng yǐ, qiú qí yǒu shēng
xiāng bǐ niǎo yǐ, yóu qiú yǒu shēng
shěn yī rén yǐ, bù qiú yǒu shēng? shén zhī tīng zhī, zhōng hé qiě píng
fá mù xǔ xǔ, shāi jiǔ yǒu xù! jì yǒu féi zhù, yǐ sù zhū fù
níng shì bù lái, wēi wǒ fú gù
yú càn sǎ sǎo, chén kuì bā guǐ
jì yǒu féi mǔ, yǐ sù zhū jiù
níng shì bù lái, wēi wǒ yǒu jiù
fá mù yú bǎn, shāi jiǔ yǒu yǎn
biān dòu yǒu jiàn, xiōng dì wú yuǎn
mín zhī shī dé, gàn hóu yǐ qiān
yǒu jiǔ xū wǒ, wú jiǔ gū wǒ
kǎn kǎn gǔ wǒ, dūn dūn wǔ wǒ
dài wǒ xiá yǐ, yǐn cǐ xū yǐ

66068诗词网