小雅

小雅全文及简介

正月繁霜,我心忧伤。民之讹言,亦孔之将。念我独兮,忧心京京。哀我小心,癙忧以痒。
父母生我,胡俾我愈?不自我先,不自我后。好言自口,莠言自口。忧心愈愈,是以有侮。
忧心惸惸,念我无禄。民之无辜,并其臣仆。哀我人斯,于何从禄?瞻乌爰止?于谁之屋?
瞻彼中林,侯薪侯蒸。民今方殆,视天梦梦。既克有定,靡人弗胜。有皇上帝,伊谁云憎?
谓山盖卑,为冈为陵。民之讹言,宁莫之惩。召彼故老,讯之占梦。具曰予圣,谁知乌之雌雄!
谓天盖高,不敢不局。谓地盖厚,不敢不蹐。维号斯言,有伦有脊。哀今之人,胡为虺蜴?
瞻彼阪田,有菀其特。天之杌我,如不我克。彼求我则,如不我得。执我仇仇,亦不我力。
心之忧矣,如或结之。今兹之正,胡然厉矣?燎之方扬,宁或灭之?赫赫宗周,褒姒灭之!
终其永怀,又窘阴雨。其车既载,乃弃尔辅。载输尔载,将伯助予!
无弃尔辅,员于尔辐。屡顾尔仆,不输尔载。终逾绝险,曾是不意。
鱼在于沼,亦匪克乐。潜虽伏矣,亦孔之照。忧心惨惨,念国之为虐!
彼有旨酒,又有嘉肴。洽比其邻,婚姻孔云。念我独兮,忧心殷殷。
佌佌彼有屋,蔌蔌方有谷。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

小雅拼音版

zhēng yuè fán shuāng, wǒ xīn yōu shāng
mín zhī é yán, yì kǒng zhī jiāng
niàn wǒ dú xī, yōu xīn jīng jīng
āi wǒ xiǎo xīn, shǔ yōu yǐ yǎng
fù mǔ shēng wǒ, hú bǐ wǒ yù? bù zì wǒ xiān, bù zì wǒ hòu
hǎo yán zì kǒu, yǒu yán zì kǒu
yōu xīn yù yù, shì yǐ yǒu wǔ
yōu xīn qióng qióng, niàn wǒ wú lù
mín zhī wú gū, bìng qí chén pú
āi wǒ rén sī, yú hé cóng lù? zhān wū yuán zhǐ? yú shuí zhī wū? zhān bǐ zhōng lín, hóu xīn hóu zhēng
mín jīn fāng dài, shì tiān mèng mèng
jì kè yǒu dìng, mí rén fú shèng
yǒu huáng shàng dì, yī shuí yún zēng? wèi shān gài bēi, wèi gāng wèi líng
mín zhī é yán, níng mò zhī chéng
zhào bǐ gù lǎo, xùn zhī zhān mèng
jù yuē yǔ shèng, shéi zhī wū zhī cí xióng! wèi tiān gài gāo, bù gǎn bù jú
wèi dì gài hòu, bù gǎn bù jí
wéi hào sī yán, yǒu lún yǒu jí
āi jīn zhī rén, hú wéi huī yì? zhān bǐ bǎn tián, yǒu wǎn qí tè
tiān zhī wù wǒ, rú bù wǒ kè
bǐ qiú wǒ zé, rú bù wǒ dé
zhí wǒ chóu chóu, yì bù wǒ lì
xīn zhī yōu yǐ, rú huò jié zhī
jīn zī zhī zhèng, hú rán lì yǐ? liáo zhī fāng yáng, níng huò miè zhī? hè hè zōng zhōu, bāo sì miè zhī! zhōng qí yǒng huái, yòu jiǒng yīn yǔ
qí chē jì zài, nǎi qì ěr fǔ
zài shū ěr zài, qiāng bó zhù yǔ! wú qì ěr fǔ, yuán yú ěr fú
lǚ gù ěr pū, bù shū ěr zài
zhōng yú jué xiǎn, céng shì bù yì
yú zài yú zhǎo, yì fěi kè lè
qián suī fú yǐ, yì kǒng zhī zhào
yōu xīn cǎn cǎn, niàn guó zhī wèi nüè! bǐ yǒu zhǐ jiǔ, yòu yǒu jiā yáo
qià bǐ qí lín, hūn yīn kǒng yún
niàn wǒ dú xī, yōu xīn yīn yīn
cǐ cǐ bǐ yǒu wū, sù sù fāng yǒu gǔ
mín jīn zhī wú lù, tiān yāo shì zhuó
gě yǐ fù rén, āi cǐ qióng dú

66068诗词网