小雅

小雅全文及简介

浩浩昊天,不骏其德。降丧饥馑,斩伐四国。旻天疾威,弗虑弗图。舍彼有罪,既伏其辜。若此无罪,沦胥以铺。
周宗既灭,靡所止戾。正大夫离居,莫知我勚。三事大夫,莫肯夙夜。邦君诸侯,莫肯朝夕。庶曰式臧,覆出为恶。
如何昊天,辟言不信。如彼行迈,则靡所臻。凡百君子,各敬尔身。胡不相畏,不畏于天?
戎成不退,饥成不遂。曾我暬御,惨惨日瘁。凡百君子,莫肯用讯。听言则答,谮言则退。
哀哉不能言,匪舌是出,维躬是瘁。哿矣能言,巧言如流,俾躬处休!
维曰予仕,孔棘且殆。云不何使,得罪于天子;亦云可使,怨及朋友。
谓尔迁于王都。曰予未有室家。鼠思泣血,无言不疾。昔尔出居,谁从作尔室?

小雅拼音版

hào hào hào tiān, bù jùn qí dé
jiàng sàng jī jǐn, zhǎn fá sì guó
mín tiān jí wēi, fú lǜ fú tú
shě bǐ yǒu zuì, jì fú qí gū
ruò cǐ wú zuì, lún xū yǐ pù
zhōu zōng jì miè, mí suǒ zhǐ lì
zhèng dài fū lí jū, mò zhī wǒ yì
sān shì dài fū, mò kěn sù yè
bāng jūn zhū hóu, mò kěn zhāo xī
shù yuē shì zāng, fù chū wèi è
rú hé hào tiān, pì yán bù xìn
rú bǐ xíng mài, zé mí suǒ zhēn
fán bǎi jūn zǐ, gè jìng ěr shēn
hú bù xiāng wèi, bù wèi yú tiān? róng chéng bù tuì, jī chéng bù suí
céng wǒ xiè yù, cǎn cǎn rì cuì
fán bǎi jūn zǐ, mò kěn yòng xùn
tīng yán zé dá, zèn yán zé tuì
āi zāi bù néng yán, fěi shé shì chū, wéi gōng shì cuì
gě yǐ néng yán, qiǎo yán rú liú, bǐ gōng chù xiū! wéi yuē yǔ shì, kǒng jí qiě dài
yún bù hé shǐ, dé zuì yú tiān zǐ yì yún kě shǐ, yuàn jí péng yǒu
wèi ěr qiān yú wáng dōu
yuē yǔ wèi yǒu shì jiā
shǔ sī qì xuè, wú yán bù jí
xī ěr chū jū, shuí cóng zuò ěr shì?

66068诗词网