小雅

小雅全文及简介

旻天疾威,敷于下土。谋犹回遹,何日斯沮?谋臧不从,不臧覆用。我视谋犹,亦孔之邛。
潝潝訿訿,亦孔之哀。谋之其臧,则具是违。谋之不臧,则具是依。我视谋犹,伊于胡厎。
我龟既厌,不我告犹。谋夫孔多,是用不集。发言盈庭,谁敢执其咎?如匪行迈谋,是用不得于道。
哀哉为犹,匪先民是程,匪大犹是经。维迩言是听,维迩言是争。如彼筑室于道谋,是用不溃于成。
国虽靡止,或圣或否。民虽靡膴,或哲或谋,或肃或艾。如彼泉流,无沦胥以败。
不敢暴虎,不敢冯河。人知其一,莫知其他。战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

小雅拼音版

mín tiān jí wēi, fū yú xià tǔ
móu yóu huí yù, hé rì sī jǔ? móu zāng bù cóng, bù zāng fù yòng
wǒ shì móu yóu, yì kǒng zhī qióng
xī xī zǐ zǐ, yì kǒng zhī āi
móu zhī qí zāng, zé jù shì wéi
móu zhī bù zāng, zé jù shì yī
wǒ shì móu yóu, yī yú hú dǐ
wǒ guī jì yàn, bù wǒ gào yóu
móu fū kǒng duō, shì yòng bù jí
fā yán yíng tíng, shuí gǎn zhí qí jiù? rú fěi xíng mài móu, shì yòng bù dé yú dào
āi zāi wèi yóu, fěi xiān mín shì chéng, fěi dà yóu shì jīng
wéi ěr yán shì tīng, wéi ěr yán shì zhēng
rú bǐ zhù shì yú dào móu, shì yòng bù kuì yú chéng
guó suī mí zhǐ, huò shèng huò fǒu
mín suī mí hū, huò zhé huò móu, huò sù huò ài
rú bǐ quán liú, wú lún xū yǐ bài
bù gǎn bào hǔ, bù gǎn féng hé
rén zhī qí yī, mò zhī qí tā
zhàn zhàn jīng jīng, rú lín shēn yuān, rú lǚ bó bīng

66068诗词网