小雅

小雅全文及简介

彼何人斯?其心孔艰。胡逝我梁,不入我门?伊谁云从?维暴之云。
二人从行,谁为此祸?胡逝我梁,不入唁我?始者不如今,云不我可
彼何人斯?胡逝我陈?我闻其声,不见其身。不愧于人?不畏于天?
彼何人斯?其为飘风。胡不自北?胡不自南?胡逝我梁?絺搅我心。
尔之安行,亦不遑舍。尔之亟行,遑脂尔车。一者之来,云何其盱。
尔还而入,我心易也。还而不入,否难知也。一者之来,俾我絺也。
伯氏吹埙,仲氏吹篪。及尔如贯,谅不我郑出此三物,以诅尔斯。
为鬼为蜮,则不可得。有腼面目,视人罔极。作此好歌,以极反侧。

小雅拼音版

bǐ hé rén sī? qí xīn kǒng jiān
hú shì wǒ liáng, bù rù wǒ mén? yī shuí yún cóng? wéi bào zhī yún
èr rén cóng xíng, shuí wèi cǐ huò? hú shì wǒ liáng, bù rù yàn wǒ? shǐ zhě bù rú jīn, yún bù wǒ kě bǐ hé rén sī? hú shì wǒ chén? wǒ wén qí shēng, bú jiàn qí shēn
bù kuì yú rén? bù wèi yú tiān? bǐ hé rén sī? qí wèi piāo fēng
hú bù zì běi? hú bù zì nán? hú shì wǒ liáng? chī jiǎo wǒ xīn
ěr zhī ān xíng, yì bù huáng shě
ěr zhī jí xíng, huáng zhī ěr chē
yī zhě zhī lái, yún hé qí xū
ěr hái ér rù, wǒ xīn yì yě
hái ér bù rù, fǒu nán zhī yě
yī zhě zhī lái, bǐ wǒ chī yě
bó shì chuī xūn, zhòng shì chuī chí
jí ěr rú guàn, liàng bù wǒ zhèng chū cǐ sān wù, yǐ zǔ ěr sī
wéi guǐ wéi yù, zé bù kě dé
yǒu miǎn miàn mù, shì rén wǎng jí
zuò cǐ hǎo gē, yǐ jí fǎn cè

66068诗词网