国风

国风全文及简介

葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈。
葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,为絺为绤,服之无斁。
言告师氏,言告言归。薄污我私,薄浣我衣。害浣害否,归宁父母。

国风拼音版

gé zhī tán xī, shī yú zhōng gǔ, wéi yè qī qī
huáng niǎo yú fēi, jí yú guàn mù, qí míng jiē jiē
gé zhī tán xī, shī yú zhōng gǔ, wéi yè mò mò
shì yì shì huò, wèi chī wèi xì, fú zhī wú yì
yán gào shī shì, yán gào yán guī
báo wū wǒ sī, báo huàn wǒ yī
hài huàn hài fǒu, guī níng fù mǔ

66068诗词网