小雅

小雅全文及简介

大田多稼,既种既戒,既备乃事。以我覃耜,俶载南亩。
播厥百谷,既庭且硕,曾孙是若。
既方既皂,既坚既好,不稂不莠。去其螟螣,及其蟊贼,
无害我田稚。田祖有神,秉畀炎火。
有渰萋萋,兴雨祈祈。雨我公田,遂及我私。彼有不获稚,
此有不敛穧,彼有遗秉,此有滞穗,伊寡妇之利。
曾孙来止,以其妇子。馌彼南亩,田畯至喜。来方禋祀,
以其骍黑,与其黍稷。以享以祀,以介景福。

小雅拼音版

dà tián duō jià, jì zhǒng jì jiè, jì bèi nǎi shì
yǐ wǒ tán sì, chù zài nán mǔ
bō jué bǎi gǔ, jì tíng qiě shuò, zēng sūn shì ruò
jì fāng jì zào, jì jiān jì hǎo, bù láng bù yǒu
qù qí míng tè, jí qí máo zéi, wú hài wǒ tián zhì
tián zǔ yǒu shén, bǐng bì yán huǒ
yǒu yǎn qī qī, xìng yǔ qí qí
yǔ wǒ gōng tián, suì jí wǒ sī
bǐ yǒu bù huò zhì, cǐ yǒu bù liǎn jì, bǐ yǒu yí bǐng, cǐ yǒu zhì suì, yī guǎ fù zhī lì
zēng sūn lái zhǐ, yǐ qí fù zi
yè bǐ nán mǔ, tián jùn zhì xǐ
lái fāng yīn sì, yǐ qí xīng hēi, yǔ qí shǔ jì
yǐ xiǎng yǐ sì, yǐ jiè jǐng fú

66068诗词网