小雅

小雅全文及简介

白华菅兮,白茅束兮。之子之远,俾我独兮。
英英白云,露彼菅茅。天步艰难,之子不犹。
滮池北流,浸彼稻田。啸歌伤怀,念彼硕人。
樵彼桑薪,卬烘于煁。维彼硕人,实劳我心。
鼓钟于宫,声闻于外。念子懆懆,视我迈迈。
有鹙在梁,有鹤在林。维彼硕人,实劳我心。
鸳鸯在梁,戢其左翼。之子无良,二三其德。
有扁斯石,履之卑兮。之子之远,俾我疧兮。

小雅拼音版

bái huá jiān xī, bái máo shù xī
zhī zǐ zhī yuǎn, bǐ wǒ dú xī
yīng yīng bái yún, lù bǐ jiān máo
tiān bù jiān nán, zhī zǐ bù yóu
biāo chí běi liú, jìn bǐ dào tián
xiào gē shāng huái, niàn bǐ shuò rén
qiáo bǐ sāng xīn, áng hōng yú chén
wéi bǐ shuò rén, shí láo wǒ xīn
gǔ zhōng yú gōng, shēng wén yú wài
niàn zi cǎo cǎo, shì wǒ mài mài
yǒu qiū zài liáng, yǒu hè zài lín
wéi bǐ shuò rén, shí láo wǒ xīn
yuān yāng zài liáng, jí qí zuǒ yì
zhī zǐ wú liáng, èr sān qí dé
yǒu biǎn sī shí, lǚ zhī bēi xī
zhī zǐ zhī yuǎn, bǐ wǒ qí xī

66068诗词网