大雅

大雅全文及简介

既醉以酒,既饱以德。君子万年,介尔景福。
既醉以酒,尔肴既将。君子万年,介尔昭明。
昭明有融,高朗令终,令终有俶。公尸嘉告。
其告维何?笾豆静嘉。朋友攸摄,摄以威仪。
威仪孔时,君子有孝子。孝子不匮,永锡尔类。
其类维何?室家之壶。君子万年,永锡祚胤。
其胤维何?天被尔禄。君子万年,景命有仆。
其仆维何?厘尔女士。厘尔女士,从以孙子。

大雅拼音版

jì zuì yǐ jiǔ, jì bǎo yǐ dé
jūn zǐ wàn nián, jiè ěr jǐng fú
jì zuì yǐ jiǔ, ěr yáo jì jiāng
jūn zǐ wàn nián, jiè ěr zhāo míng
zhāo míng yǒu róng, gāo lǎng lìng zhōng, lìng zhōng yǒu chù
gōng shī jiā gào
qí gào wéi hé? biān dòu jìng jiā
péng yǒu yōu shè, shè yǐ wēi yí
wēi yí kǒng shí, jūn zǐ yǒu xiào zǐ
xiào zǐ bù kuì, yǒng xī ěr lèi
qí lèi wéi hé? shì jiā zhī hú
jūn zǐ wàn nián, yǒng xī zuò yìn
qí yìn wéi hé? tiān bèi ěr lù
jūn zǐ wàn nián, jǐng mìng yǒu pū
qí pū wéi hé? lí ěr nǚ shì
lí ěr nǚ shì, cóng yǐ sūn zi

66068诗词网