大雅

大雅全文及简介

民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方。无纵诡随,以谨无良。
式遏寇虐,憯不畏明。柔远能迩,以定我王。
民亦劳止,汔可小休。惠此中国,以为民逑。无纵诡随,以谨惛怓。
式遏寇虐,无俾民忧。无弃尔劳,以为王休。
民亦劳止,汔可小息。惠此京师,以绥四国。无纵诡随,以谨罔极。
式遏寇虐,无俾作慝。敬慎威仪,以近有德。
民亦劳止,汔可小愒。惠此中国,俾民忧泄。无纵诡随,以谨丑厉。
式遏寇虐,无俾正败。戎虽小子,而式弘大。
民亦劳止,汔可小安。惠此中国,国无有残。无纵诡随,以谨缱绻。
式遏寇虐,无俾正反。王欲玉女,是用大谏。

大雅拼音版

mín yì láo zhǐ, qì kě xiǎo kāng
huì cǐ zhōng guó, yǐ suí sì fāng
wú zòng guǐ suí, yǐ jǐn wú liáng
shì è kòu nüè, cǎn bù wèi míng
róu yuǎn néng ěr, yǐ dìng wǒ wáng
mín yì láo zhǐ, qì kě xiǎo xiū
huì cǐ zhōng guó, yǐ wéi mín qiú
wú zòng guǐ suí, yǐ jǐn hūn náo
shì è kòu nüè, wú bǐ mín yōu
wú qì ěr láo, yǐ wéi wáng xiū
mín yì láo zhǐ, qì kě xiǎo xī
huì cǐ jīng shī, yǐ suí sì guó
wú zòng guǐ suí, yǐ jǐn wǎng jí
shì è kòu nüè, wú bǐ zuò tè
jìng shèn wēi yí, yǐ jìn yǒu dé
mín yì láo zhǐ, qì kě xiǎo kài
huì cǐ zhōng guó, bǐ mín yōu xiè
wú zòng guǐ suí, yǐ jǐn chǒu lì
shì è kòu nüè, wú bǐ zhèng bài
róng suī xiǎo zi, ér shì hóng dà
mín yì láo zhǐ, qì kě xiǎo ān
huì cǐ zhōng guó, guó wú yǒu cán
wú zòng guǐ suí, yǐ jǐn qiǎn quǎn
shì è kòu nüè, wú bǐ zhèng fǎn
wáng yù yù nǚ, shì yòng dà jiàn

66068诗词网