大雅

大雅全文及简介

上帝板板,下民卒瘅。出话不然,为犹不远。
靡圣管管。不实于亶。犹之未远,是用大谏。
天之方难,无然宪宪。天之方蹶,无然泄泄。
辞之辑矣,民之洽矣。辞之怿矣,民之莫矣。
我虽异事,及尔同僚。我即尔谋,听我嚣嚣。
我言维服,勿以为笑。先民有言,询于刍荛。
天之方虐,无然谑谑。老夫灌灌,小子蹻蹻。
匪我言耄,尔用忧谑。多将熇熇,不可救药。
天之方懠。无为夸毗。威仪卒迷,善人载尸。
民之方殿屎,则莫我敢葵?丧乱蔑资,曾莫惠我师?
天之牖民,如埙如篪,如璋如圭,如取如携。
携无曰益,牖民孔易。民之多辟,无自立辟。
价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,
怀德维宁,宗子维城。无俾城坏,无独斯畏。
敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱。
昊天曰明,及尔出王。昊天曰旦,及尔游衍。

大雅拼音版

shàng dì bǎn bǎn, xià mín zú dān
chū huà bù rán, wèi yóu bù yuǎn
mí shèng guǎn guǎn
bù shí yú dǎn
yóu zhī wèi yuǎn, shì yòng dà jiàn
tiān zhī fāng nán, wú rán xiàn xiàn
tiān zhī fāng jué, wú rán xiè xiè
cí zhī jí yǐ, mín zhī qià yǐ
cí zhī yì yǐ, mín zhī mò yǐ
wǒ suī yì shì, jí ěr tóng liáo
wǒ jí ěr móu, tīng wǒ xiāo xiāo
wǒ yán wéi fú, wù yǐ wéi xiào
xiān mín yǒu yán, xún yú chú ráo
tiān zhī fāng nüè, wú rán xuè xuè
lǎo fū guàn guàn, xiǎo zi juē juē
fěi wǒ yán mào, ěr yòng yōu xuè
duō jiāng hè hè, bù kě jiù yào
tiān zhī fāng qí
wú wéi kuā pí
wēi yí zú mí, shàn rén zài shī
mín zhī fāng diàn shǐ, zé mò wǒ gǎn kuí? sāng luàn miè zī, céng mò huì wǒ shī? tiān zhī yǒu mín, rú xūn rú chí, rú zhāng rú guī, rú qǔ rú xié
xié wú yuē yì, yǒu mín kǒng yì
mín zhī duō pì, wú zì lì pì
jià rén wéi fān, dà shī wéi yuán, dà bāng wéi píng, dà zōng wéi hàn, huái dé wéi níng, zōng zi wéi chéng
wú bǐ chéng huài, wú dú sī wèi
jìng tiān zhī nù, wú gǎn xì yù
jìng tiān zhī yú, wú gǎn chí qū
hào tiān yuē míng, jí ěr chū wáng
hào tiān yuē dàn, jí ěr yóu yǎn

66068诗词网