大雅

大雅全文及简介

荡荡上帝,下民之辟。疾威上帝,其命多辟。
天生烝民,其命匪谌。靡不有初,鲜克有终。
文王曰咨,咨汝殷商。曾是彊御?曾是掊克?
曾是在位?曾是在服?天降滔德,女兴是力。
文王曰咨,咨女殷商。而秉义类,彊御多怼。
流言以对。寇攘式内。侯作侯祝,靡届靡究。
文王曰咨,咨女殷商。女炰烋于中国。敛怨以为德。
不明尔德,时无背无侧。尔德不明,以无陪无卿。
文王曰咨,咨女殷商。天不湎尔以酒,不义从式。
既衍尔止。靡明靡晦。式号式呼。俾昼作夜。
文王曰咨,咨女殷商。如蜩如螗,如沸如羹。
小大近丧,人尚乎由行。内奰于中国,覃及鬼方。
文王曰咨,咨女殷商。匪上帝不时,殷不用旧。
虽无老成人,尚有典刑。曾是莫听,大命以倾。
文王曰咨,咨女殷商。人亦有言:颠沛之揭,
枝叶未有害,本实先拨。殷鉴不远,在夏后之世。

大雅拼音版

dàng dàng shàng dì, xià mín zhī pì
jí wēi shàng dì, qí mìng duō pì
tiān shēng zhēng mín, qí mìng fěi chén
mí bù yǒu chū, xiān kè yǒu zhōng
wén wáng yuē zī, zī rǔ yīn shāng
céng shì jiàng yù? céng shì póu kè? céng shì zài wèi? céng shì zài fú? tiān jiàng tāo dé, nǚ xìng shì lì
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
ér bǐng yì lèi, jiàng yù duō duì
liú yán yǐ duì
kòu rǎng shì nèi
hóu zuò hóu zhù, mí jiè mí jiū
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
nǚ páo xiū yú zhōng guó
liǎn yuàn yǐ wéi dé
bù míng ěr dé, shí wú bèi wú cè
ěr dé bù míng, yǐ wú péi wú qīng
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
tiān bù miǎn ěr yǐ jiǔ, bú yì cóng shì
jì yǎn ěr zhǐ
mí míng mí huì
shì hào shì hū
bǐ zhòu zuò yè
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
rú tiáo rú táng, rú fèi rú gēng
xiǎo dà jìn sàng, rén shàng hū yóu xíng
nèi bì yú zhōng guó, tán jí guǐ fāng
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
fěi shàng dì bù shí, yīn bù yòng jiù
suī wú lǎo chéng rén, shàng yǒu diǎn xíng
céng shì mò tīng, dà mìng yǐ qīng
wén wáng yuē zī, zī nǚ yīn shāng
rén yì yǒu yán: diān pèi zhī jiē, zhī yè wèi yǒu hài, běn shí xiān bō
yīn jiàn bù yuǎn, zài xià hòu zhī shì

66068诗词网