大雅

大雅全文及简介

抑抑威仪,维德之隅。人亦有言:靡哲不愚,庶人之愚,亦职维疾。
哲人之愚,亦维斯戾。无竞维人,四方其训之。有觉德行,四国顺之。
吁谟定命,远犹辰告。敬慎威仪,维民之则。其在于今,兴迷乱于政。
颠覆厥德,荒湛于酒。女虽湛乐从,弗念厥绍。罔敷求先王,克共明刑。
四皇天弗尚,如彼泉流,无沦胥以亡。夙兴夜寐,洒扫庭内,维民之章。
修尔车马,弓矢戎兵,用戒戎作,用逷蛮方。质尔人民,谨尔侯度,用戒不虞。
慎尔出话,敬尔威仪,无不柔嘉。白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也!
无易由言,无曰苟矣,莫扪朕舌,言不可逝矣。无言不仇,无德不报。
惠于朋友,庶民小子。子孙绳绳,万民靡不承。视尔友君子,辑柔尔颜,不遐有愆。
相在尔室,尚不愧于屋漏。无曰不显,莫予云觏。神之格思,不可度思,矧可射思!
辟尔为德,俾臧俾嘉。淑慎尔止,不愆于仪。不僭不贼,鲜不为则。投我以桃,报之以李。
彼童而角,实虹小子。荏染柔木,言缗之丝。温温恭人,维德之基。
其维哲人,告之话言,顺德之行。其维愚人,覆谓我僭。民各有心。
于乎小子,未知臧否。匪手携之,言示之事。匪面命之,言提其耳。
借曰未知,亦既抱子。民之靡盈,谁夙知而莫成?昊天孔昭,我生靡乐。
视尔梦梦,我心惨惨。诲尔谆谆,听我藐藐。匪用为教,覆用为虐。
借曰未知,亦聿既耄。于乎,小子,告尔旧止。听用我谋,庶无大悔。
天方艰难,曰丧厥国。取譬不远,昊天不忒。回遹其德,俾民大棘。

大雅拼音版

yì yì wēi yí, wéi dé zhī yú
rén yì yǒu yán: mí zhé bù yú, shù rén zhī yú, yì zhí wéi jí
zhé rén zhī yú, yì wéi sī lì
wú jìng wéi rén, sì fāng qí xùn zhī
yǒu jué dé xíng, sì guó shùn zhī
xū mó dìng mìng, yuǎn yóu chén gào
jìng shèn wēi yí, wéi mín zhī zé
qí zài yú jīn, xìng mí luàn yú zhèng
diān fù jué dé, huāng zhàn yú jiǔ
nǚ suī zhàn lè cóng, fú niàn jué shào
wǎng fū qiú xiān wáng, kè gòng míng xíng
sì huáng tiān fú shàng, rú bǐ quán liú, wú lún xū yǐ wáng
sù xīng yè mèi, sǎ sǎo tíng nèi, wéi mín zhī zhāng
xiū ěr chē mǎ, gōng shǐ róng bīng, yòng jiè róng zuò, yòng tì mán fāng
zhì ěr rén mín, jǐn ěr hóu dù, yòng jiè bù yú
shèn ěr chū huà, jìng ěr wēi yí, wú bù róu jiā
bái guī zhī diàn, shàng kě mó yě sī yán zhī diàn, bù kě wèi yě! wú yì yóu yán, wú yuē gǒu yǐ, mò mén zhèn shé, yán bù kě shì yǐ
wú yán bù chóu, wú dé bù bào
huì yú péng yǒu, shù mín xiǎo zi
zǐ sūn shéng shéng, wàn mín mí bù chéng
shì ěr yǒu jūn zǐ, jí róu ěr yán, bù xiá yǒu qiān
xiāng zài ěr shì, shàng bù kuì yú wū lòu
wú yuē bù xiǎn, mò yǔ yún gòu
shén zhī gé sī, bù kě dù sī, shěn kě shè sī! pì ěr wèi dé, bǐ zāng bǐ jiā
shū shèn ěr zhǐ, bù qiān yú yí
bù jiàn bù zéi, xiān bù wéi zé
tóu wǒ yǐ táo, bào zhī yǐ lǐ
bǐ tóng ér jiǎo, shí hóng xiǎo zi
rěn rǎn róu mù, yán mín zhī sī
wēn wēn gōng rén, wéi dé zhī jī
qí wéi zhé rén, gào zhī huà yán, shùn dé zhī xíng
qí wéi yú rén, fù wèi wǒ jiàn
mín gè yǒu xīn
yú hū xiǎo zi, wèi zhī zāng pǐ
fěi shǒu xié zhī, yán shì zhī shì
fěi miàn mìng zhī, yán tí qí ěr
jiè yuē wèi zhī, yì jì bào zi
mín zhī mí yíng, shuí sù zhī ér mò chéng? hào tiān kǒng zhāo, wǒ shēng mí lè
shì ěr mèng mèng, wǒ xīn cǎn cǎn
huì ěr zhūn zhūn, tīng wǒ miǎo miǎo
fěi yòng wèi jiào, fù yòng wèi nüè
jiè yuē wèi zhī, yì yù jì mào
yú hū, xiǎo zi, gào ěr jiù zhǐ
tīng yòng wǒ móu, shù wú dà huǐ
tiān fāng jiān nán, yuē sàng jué guó
qǔ pì bù yuǎn, hào tiān bù tè
huí yù qí dé, bǐ mín dà jí

66068诗词网