大雅

大雅全文及简介

倬彼云汉,昭回于天。王曰:于乎!何辜今之人?天降丧乱,饥馑荐臻。
靡神不举,靡爱斯牲。圭壁既卒,宁莫我听?
旱既大甚,蕴隆虫虫。不殄禋祀,自郊徂宫。上下奠瘗,靡神不宗。
后稷不克,上帝不临。耗斁下土,宁丁我梗
旱既大甚,则不可推。兢兢业业,如霆如雷。周余黎民,靡有孑遗。
昊天上帝,则不我遗。胡不相畏?先祖于摧。
旱既大甚,则不可沮。赫赫炎炎,云我无所。大命近止,靡瞻靡顾。
群公先正,则不我助。父母先祖,胡宁忍予?
旱既大甚,涤涤山川。旱魃为虐,如惔如焚。我心惮暑,忧心如熏。
群公先正,则不我闻。昊天上帝,宁俾我遁?
旱既大甚,黾勉畏去。胡宁瘨我以旱?憯不知其故。祈年孔夙,方社不莫。
昊天上帝,则不我虞。
敬恭明神,宜无悔怒。旱既大甚,散无友纪。鞫哉庶正,疚哉冢宰。
趣马师氏,膳夫左右。靡人不周。无不能止,瞻卬昊天,云如何里!
瞻卬昊天,有嘒其星。大夫君子,昭假无赢。大命近止,无弃尔成。
何求为我。以戾庶正。瞻卬昊天,曷惠其宁?

大雅拼音版

zhuō bǐ yún hàn, zhāo huí yú tiān
wáng yuē: yú hū! hé gū jīn zhī rén? tiān jiàng sāng luàn, jī jǐn jiàn zhēn
mí shén bù jǔ, mí ài sī shēng
guī bì jì zú, níng mò wǒ tīng? hàn jì dà shén, yùn lóng chóng chóng
bù tiǎn yīn sì, zì jiāo cú gōng
shàng xià diàn yì, mí shén bù zōng
hòu jì bù kè, shàng dì bù lín
hào yì xià tǔ, níng dīng wǒ gěng hàn jì dà shén, zé bù kě tuī
jīng jīng yè yè, rú tíng rú léi
zhōu yú lí mín, mǐ yǒu jié yí
hào tiān shàng dì, zé bù wǒ yí
hú bù xiāng wèi? xiān zǔ yú cuī
hàn jì dà shén, zé bù kě jǔ
hè hè yán yán, yún wǒ wú suǒ
dà mìng jìn zhǐ, mí zhān mí gù
qún gōng xiān zhèng, zé bù wǒ zhù
fù mǔ xiān zǔ, hú níng rěn yǔ? hàn jì dà shén, dí dí shān chuān
hàn bá wèi nüè, rú tán rú fén
wǒ xīn dàn shǔ, yōu xīn rú xūn
qún gōng xiān zhèng, zé bù wǒ wén
hào tiān shàng dì, níng bǐ wǒ dùn? hàn jì dà shén, mǐn miǎn wèi qù
hú níng diān wǒ yǐ hàn? cǎn bù zhī qí gù
qí nián kǒng sù, fāng shè bù mò
hào tiān shàng dì, zé bù wǒ yú
jìng gōng míng shén, yí wú huǐ nù
hàn jì dà shén, sàn wú yǒu jì
jū zāi shù zhèng, jiù zāi zhǒng zǎi
qù mǎ shī shì, shàn fū zuǒ yòu
mí rén bù zhōu
wú bù néng zhǐ, zhān áng hào tiān, yún rú hé lǐ! zhān áng hào tiān, yǒu huì qí xīng
dài fū jūn zǐ, zhāo jiǎ wú yíng
dà mìng jìn zhǐ, wú qì ěr chéng
hé qiú wèi wǒ
yǐ lì shù zhèng
zhān áng hào tiān, hé huì qí níng?

66068诗词网