大雅

大雅全文及简介

江汉浮浮,武夫滔滔。匪安匪游,淮夷来求。既出我车,既设我旟。匪安匪舒,淮夷来铺。
江汉汤汤,武夫洸洸。经营四方,告成于王。四方既平,王国庶定。时靡有争,王心载宁。
江汉之浒,王命召虎:式辟四方,彻我疆土。匪疚匪棘,王国来极。于疆于理,至于南海。
王命召虎:来旬来宣。文武受命,召公维翰。无曰予小子,召公是似。肇敏戎公,用锡尔祉。
厘尔圭瓒,秬鬯一卣。告于文人,锡山土田。于周受命,自召祖命,虎拜稽首:天子万年!
虎拜稽首,对扬王休。作召公考:天子万寿!明明天子,令闻不已,矢其文德,洽此四国。

大雅拼音版

jiāng hàn fú fú, wǔ fū tāo tāo
fěi ān fěi yóu, huái yí lái qiú
jì chū wǒ chē, jì shè wǒ yú
fěi ān fěi shū, huái yí lái pù
jiāng hàn shāng shāng, wǔ fū guāng guāng
jīng yíng sì fāng, gào chéng yú wáng
sì fāng jì píng, wáng guó shù dìng
shí mí yǒu zhēng, wáng xīn zài níng
jiāng hàn zhī hǔ, wáng mìng zhào hǔ: shì pì sì fāng, chè wǒ jiāng tǔ
fěi jiù fěi jí, wáng guó lái jí
yú jiāng yú lǐ, zhì yú nán hǎi
wáng mìng zhào hǔ: lái xún lái xuān
wén wǔ shòu mìng, zhào gōng wéi hàn
wú yuē yǔ xiǎo zi, zhào gōng shì shì
zhào mǐn róng gōng, yòng xī ěr zhǐ
lí ěr guī zàn, jù chàng yī yǒu
gào yú wén rén, xī shān tǔ tián
yú zhōu shòu mìng, zì zhào zǔ mìng, hǔ bài qǐ shǒu: tiān zǐ wàn nián! hǔ bài qǐ shǒu, duì yáng wáng xiū
zuò zhào gōng kǎo: tiān zǐ wàn shòu! míng míng tiān zǐ, lìng wén bù yǐ, shǐ qí wén dé, qià cǐ sì guó

66068诗词网