周颂

周颂全文及简介

于穆清庙,肃雍显相。济济多士,秉文之德。对越在天,骏奔走在庙。不显不承,无射于人斯。

周颂拼音版

yú mù qīng miào, sù yōng xiǎn xiāng
jì jì duō shì, bǐng wén zhī dé
duì yuè zài tiān, jùn bēn zǒu zài miào
bù xiǎn bù chéng, wú shè yú rén sī

66068诗词网