周颂

周颂全文及简介

昊天有成命,二后受之。成王不敢康,夙夜基命宥密。于缉熙!单厥心,四其靖之。

周颂拼音版

hào tiān yǒu chéng mìng, èr hòu shòu zhī
chéng wáng bù gǎn kāng, sù yè jī mìng yòu mì
yú jī xī! dān jué xīn, sì qí jìng zhī

66068诗词网