周颂

周颂全文及简介

嗟嗟臣工,敬尔在公。王厘尔成,来咨来茹。嗟嗟保介,维莫之春,亦又何求?如何新畲?
于皇来牟,将受厥明。明昭上帝,迄用康年。命我众人:庤乃钱镈,奄观铚艾。

周颂拼音版

jiē jiē chén gōng, jìng ěr zài gōng
wáng lí ěr chéng, lái zī lái rú
jiē jiē bǎo jiè, wéi mò zhī chūn, yì yòu hé qiú? rú hé xīn shē? yú huáng lái móu, jiāng shòu jué míng
míng zhāo shàng dì, qì yòng kāng nián
mìng wǒ zhòng rén: zhì nǎi qián bó, yǎn guān zhì ài

66068诗词网