周颂

周颂全文及简介

有来雝雝,至止肃肃。相维辟公,天子穆穆。于荐广牡,相予四祀。假哉皇考!绥予孝子。
宣哲维人,文武维后。燕及皇天,克昌厥后。绥我眉寿,介以繁祉,既右烈考,亦右文母。

周颂拼音版

yǒu lái yōng yōng, zhì zhǐ sù sù
xiāng wéi pì gōng, tiān zǐ mù mù
yú jiàn guǎng mǔ, xiāng yǔ sì sì
jiǎ zāi huáng kǎo! suí yǔ xiào zǐ
xuān zhé wéi rén, wén wǔ wéi hòu
yàn jí huáng tiān, kè chāng jué hòu
suí wǒ méi shòu, jiè yǐ fán zhǐ, jì yòu liè kǎo, yì yòu wén mǔ

66068诗词网