周颂

周颂全文及简介

敬之敬之,天维显思,命不易哉。无曰高高在上,陟降厥士,日监在兹。
维予小子,不聪敬止。日就月将,学有缉熙于光明。佛时仔肩,示我显德行。

周颂拼音版

jìng zhī jìng zhī, tiān wéi xiǎn sī, mìng bù yì zāi
wú yuē gāo gāo zài shàng, zhì jiàng jué shì, rì jiān zài zī
wéi yǔ xiǎo zi, bù cōng jìng zhǐ
rì jiù yuè jiāng, xué yǒu jī xī yú guāng míng
fú shí zī jiān, shì wǒ xiǎn dé xíng

66068诗词网