鲁颂

鲁颂全文及简介

思乐泮水,薄采其芹。鲁侯戾止,言观其旗。其旗茷茷,鸾声哕哕。无小无大,从公于迈。
思乐泮水,薄采其藻。鲁侯戾止,其马蹻蹻。其马蹻蹻,其音昭昭。载色载笑,匪怒伊教。
思乐泮水,薄采其茆。鲁侯戾止,在泮饮酒。既饮旨酒,永锡难老。顺彼长道,屈此群丑。
穆穆鲁侯,敬明其德。敬慎威仪,维民之则。允文允武,昭假烈祖。靡有不孝,自求伊祜。
明明鲁侯,克明其德。既作泮宫,淮夷攸服。矫矫虎臣,在泮献馘。淑问如皋陶,在泮献囚。
济济多士,克广德心。桓桓于征,狄彼东南。烝烝皇皇,不吴不扬。不告于讻,在泮献功。
角弓其觩。束矢其搜。戎车孔博。徒御无斁。既克淮夷,孔淑不逆。式固尔犹,淮夷卒获。
翩彼飞鸮,集于泮林。食我桑黮,怀我好音。憬彼淮夷,来献其琛。元龟象齿,大赂南金。

鲁颂拼音版

sī lè pàn shuǐ, báo cǎi qí qín
lǔ hóu lì zhǐ, yán guān qí qí
qí qí fá fá, luán shēng huì huì
wú xiǎo wú dà, cóng gōng yú mài
sī lè pàn shuǐ, báo cǎi qí zǎo
lǔ hóu lì zhǐ, qí mǎ juē juē
qí mǎ juē juē, qí yīn zhāo zhāo
zài sè zài xiào, fěi nù yī jiào
sī lè pàn shuǐ, báo cǎi qí máo
lǔ hóu lì zhǐ, zài pàn yǐn jiǔ
jì yǐn zhǐ jiǔ, yǒng xī nán lǎo
shùn bǐ zhǎng dào, qū cǐ qún chǒu
mù mù lǔ hóu, jìng míng qí dé
jìng shèn wēi yí, wéi mín zhī zé
yǔn wén yǔn wǔ, zhāo jiǎ liè zǔ
mí yǒu bù xiào, zì qiú yī hù
míng míng lǔ hóu, kè míng qí dé
jì zuò pàn gōng, huái yí yōu fú
jiǎo jiǎo hǔ chén, zài pàn xiàn guó
shū wèn rú gāo yáo, zài pàn xiàn qiú
jì jì duō shì, kè guǎng dé xīn
huán huán yú zhēng, dí bǐ dōng nán
zhēng zhēng huáng huáng, bù wú bù yáng
bù gào yú xiōng, zài pàn xiàn gōng
jiǎo gōng qí qiú
shù shǐ qí sōu
róng chē kǒng bó
tú yù wú yì
jì kè huái yí, kǒng shū bù nì
shì gù ěr yóu, huái yí zú huò
piān bǐ fēi xiāo, jí yú pàn lín
shí wǒ sāng dǎn, huái wǒ hǎo yīn
jǐng bǐ huái yí, lái xiàn qí chēn
yuán guī xiàng chǐ, dà lù nán jīn

66068诗词网