国风

国风全文及简介

终风且暴,顾我则笑,谑浪笑敖,中心是悼。
终风且霾,惠然肯来,莫往莫来,悠悠我思。
终风且曀,不日有曀,寤言不寐,愿言则嚏。
曀曀其阴,虺虺其雷,寤言不寐,愿言则怀。

国风拼音版

zhōng fēng qiě bào, gù wǒ zé xiào, xuè làng xiào áo, zhōng xīn shì dào
zhōng fēng qiě mái, huì rán kěn lái, mò wǎng mò lái, yōu yōu wǒ sī
zhōng fēng qiě yì, bù rì yǒu yì, wù yán bù mèi, yuàn yán zé tì
yì yì qí yīn, huī huī qí léi, wù yán bù mèi, yuàn yán zé huái

66068诗词网