国风

国风全文及简介

硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。
手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。
硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。
河水洋洋,北流活活。施罛濊濊,鳣鲔发发。葭菼揭揭,庶姜孽孽,庶士有朅。

国风拼音版

shuò rén qí qí, yī jǐn jiǒng yī
qí hóu zhī zǐ, wèi hóu zhī qī
dōng gōng zhī mèi, xíng hóu zhī yí, tán gōng wéi sī
shǒu rú róu tí, fū rú níng zhī, lǐng rú qiú qí, chǐ rú hù xī, qín shǒu é méi, qiǎo xiào qiàn xī, měi mù pàn xī
shuò rén áo áo, shuō yú nóng jiāo
sì mǔ yǒu jiāo, zhū fén biāo biāo
dí fú yǐ cháo
dài fū sù tuì, wú shǐ jūn láo
hé shuǐ yáng yáng, běi liú huó huó
shī gū huì huì, zhān wěi fā fā
jiā tǎn jiē jiē, shù jiāng niè niè, shù shì yǒu qiè

66068诗词网