国风

国风全文及简介

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。
乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。
桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚。于嗟女兮!无与士耽。士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。
桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士二其行。士也罔极,二三其德。
三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。
及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏,信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

国风拼音版

máng zhī chī chī, bào bù mào sī
fěi lái mào sī, lái jí wǒ móu
sòng zi shè qí, zhì yú dùn qiū
fěi wǒ qiān qī, zi wú liáng méi
jiāng zi wú nù, qiū yǐ wéi qī
chéng bǐ guǐ yuán, yǐ wàng fù guān
bú jiàn fù guān, qì tì lián lián
jì jiàn fù guān, zài xiào zài yán
ěr bo ěr shì, tǐ wú jiù yán
yǐ ěr chē lái, yǐ wǒ huì qiān
sāng zhī wèi luò, qí yè wò ruò
yú jiē jiū xī! wú shí sāng shèn
yú jiē nǚ xī! wú yǔ shì dān
shì zhī dān xī, yóu kě shuō yě
nǚ zhī dān xī, bù kě shuō yě
sāng zhī luò yǐ, qí huáng ér yǔn
zì wǒ cú ěr, sān suì shí pín
qí shuǐ shāng shāng, jiàn chē wéi shang
nǚ yě bù shuǎng, shì èr qí xíng
shì yě wǎng jí, èr sān qí dé
sān suì wèi fù, mí shì láo yǐ
sù xīng yè mèi, mí yǒu zhāo yǐ
yán jì suì yǐ, zhì yú bào yǐ
xiōng dì bù zhī, xì qí xiào yǐ
jìng yán sī zhī, gōng zì dào yǐ
jí ěr xié lǎo, lǎo shǐ wǒ yuàn
qí zé yǒu àn, xí zé yǒu pàn
zǒng jiǎo zhī yàn, yán xiào yàn yàn, xìn shì dàn dàn, bù sī qí fǎn
fǎn shì bù sī, yì yǐ yān zāi!

66068诗词网