国风

国风全文及简介

萚兮萚兮,风其吹女。叔兮伯兮,倡予和女。
萚兮萚兮,风其漂女。叔兮伯兮,倡予要女。

国风拼音版

tuò xī tuò xī, fēng qí chuī nǚ
shū xī bó xī, chàng yǔ hé nǚ
tuò xī tuò xī, fēng qí piào nǚ
shū xī bó xī, chàng yǔ yào nǚ

66068诗词网