悲青坂

杜甫[唐]

悲青坂原文赏析

我军青坂在东门,天寒饮马太白窟。
黄头奚儿日向西,数骑弯弓敢驰突。
山雪河冰野萧飋,青是烽烟白人骨。

悲青坂拼音版

wǒ jūn qīng bǎn zài dōng mén, tiān hán yìn mǎ tài bái kū
huáng tóu xī ér rì xiàng xī, shù qí wān gōng gǎn chí tū
shān xuě hé bīng yě xiāo sè, qīng shì fēng yān bái rén gǔ

悲青坂韵律

仄平平仄仄平平,平平仄仄仄仄仄。
平平平平仄仄平,仄○平平仄平仄。
平仄平平仄平仄,平仄平平仄平仄。

66068诗词网