灵龟泉上

黄庭坚[宋]

灵龟泉上原文赏析

大灵寿日月,化石皖公陂。
偶无斧斤寻,不作宰上碑。
倾首若有谓,指泉来自西。
泉甘崖木老,坐啸欲忘归。
风流裴通直,商略从我嬉。
莳梅盈百科,洗石出崛奇。
更约聘石工,镵我灵龟诗。
舅弟妙学古,亦復古鬚眉。
卿家北海公,笔法可等夷。
为我书斯文,要与斗牛垂。

灵龟泉上拼音版

dà líng shòu rì yuè, huà shí wǎn gōng bēi
ǒu wú fǔ jīn xún, bù zuò zǎi shàng bēi
qīng shǒu ruò yǒu wèi, zhǐ quán lái zì xī
quán gān yá mù lǎo, zuò xiào yù wàng guī
fēng liú péi tōng zhí, shāng lüè cóng wǒ xī
shí méi yíng bǎi kē, xǐ shí chū jué qí
gèng yuē pìn shí gōng, chán wǒ líng guī shī
jiù dì miào xué gǔ, yì fù gǔ xū méi
qīng jiā běi hǎi gōng, bǐ fǎ kě děng yí
wèi wǒ shū sī wén, yào yǔ dòu niú chuí

灵龟泉上韵律

仄平仄仄仄,仄仄?平○。
仄平仄○平,仄仄仄仄平。
平仄仄仄仄,仄平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄仄平。
平平平平仄,平仄○仄平。
仄平平仄平,仄仄仄仄平。
○仄仄仄平,○仄平平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄平平。
平平仄仄平,仄仄仄仄平。
平仄平平平,仄仄仄平平。

66068诗词网