嘲无咎文潜

陈师道[宋]

嘲无咎文潜原文赏析

诗人要瘦君则肥,便然伟观诗不宜。
诗亦于人不相累,黄金九镮腰十围。
一饥缘我不缘渠,身作贾孟行诗图。
穷人乃工君未可,早据要路肩安舆。

嘲无咎文潜拼音版

shī rén yào shòu jūn zé féi, biàn rán wěi guān shī bù yí
shī yì yú rén bù xiāng lèi, huáng jīn jiǔ huán yāo shí wéi
yī jī yuán wǒ bù yuán qú, shēn zuò jiǎ mèng xíng shī tú
qióng rén nǎi gōng jūn wèi kě, zǎo jù yào lù jiān ān yú

嘲无咎文潜韵律

平平仄仄平仄平,仄平仄○平仄平。
平仄平平仄○仄,平平仄平平仄平。
仄平○仄仄○平,平仄仄仄○平平。
平平仄平平仄仄,仄仄仄仄平平平。

66068诗词网