闻七弟叔易登科

李纲[宋]

闻七弟叔易登科原文赏析

吾家世儒业,教子惟一经。
迩来四十载,父子三成名。
忆昔尘忝初,非才厕羣英。
胪传被殊渥,姓氏落寰瀛。
天子亲识擢,屡对云龙庭。
玉音每褒谕,必及吾亲宁。
同朝大明宫,搢绅以为荣。
君恩太山重,欲报鸿毛轻。
迂愚得放逐,不復嘆飘零。
尔今又登第,相去纔九龄。
勤劳酬素志,烜赫振家声。
箕裘端不坠,义方益芬馨。
季弟亦乡选,来年试春卿。
云鸿继高举,桂苑同飞鸣。
子壮可起家,予衰欲归耕。
勉哉修远业,正值时休明。

闻七弟叔易登科拼音版

wú jiā shì rú yè, jiào zǐ wéi yī jīng
ěr lái sì shí zài, fù zǐ sān chéng míng
yì xī chén tiǎn chū, fēi cái cè qún yīng
lú chuán bèi shū wò, xìng shì luò huán yíng
tiān zǐ qīn shí zhuó, lǚ duì yún lóng tíng
yù yīn měi bāo yù, bì jí wú qīn níng
tóng cháo dà míng gōng, jìn shēn yǐ wéi róng
jūn ēn tài shān zhòng, yù bào hóng máo qīng
yū yú dé fàng zhú, bù fù tàn piāo líng
ěr jīn yòu dēng dì, xiāng qù cái jiǔ líng
qín láo chóu sù zhì, xuǎn hè zhèn jiā shēng
jī qiú duān bù zhuì, yì fāng yì fēn xīn
jì dì yì xiāng xuǎn, lái nián shì chūn qīng
yún hóng jì gāo jǔ, guì yuàn tóng fēi míng
zi zhuàng kě qǐ jiā, yǔ shuāi yù guī gēng
miǎn zāi xiū yuǎn yè, zhèng zhí shí xiū míng

闻七弟叔易登科韵律

平平仄平仄,○仄平仄平。
仄平仄仄仄,仄仄○平平。
仄仄平仄平,平平仄平平。
平○仄平仄,仄仄仄平平。
平仄○仄仄,仄仄平平○。
仄平仄平仄,仄仄平○平。
平平仄平平,仄平仄平平。
平平仄平○,仄仄平平○。
平平仄仄仄,仄仄○平平。
仄平仄平仄,○仄平仄平。
平○平仄仄,仄仄仄平平。
平平平仄仄,仄平仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄平平。
平平仄平仄,仄仄平平平。
仄仄仄仄平,仄平仄平平。
仄平平仄仄,○仄平平平。

66068诗词网