次韵家叔

陈与义[宋]

次韵家叔原文赏析

衮衮诸公车马尘,先生孤唱发阳春。
黄花不负秋风意,白髮空随世事新。
闭户读书真得计,载肴从学岂无人。
只应又被支郎笑,从者依前困在陈。

次韵家叔拼音版

gǔn gǔn zhū gōng chē mǎ chén, xiān shēng gū chàng fā yáng chūn
huáng huā bù fù qiū fēng yì, bái fà kōng suí shì shì xīn
bì hù dú shū zhēn dé jì, zài yáo cóng xué qǐ wú rén
zhǐ yīng yòu bèi zhī láng xiào, cóng zhě yī qián kùn zài chén

次韵家叔韵律

仄仄平平平仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网