凉州行

王建[唐]

凉州行原文赏析

凉州四边沙皓皓,汉家无人开旧道。
边头州县尽胡兵,将军别筑防秋城。
万里人家皆已没,年年旌节发西京。
多来中国收妇女,一半生男为汉语。
蕃人旧日不耕犂,相学如今种禾黍。
驱羊亦着锦为衣,为惜毡裘防鬬时。
养蚕缫茧成匹帛,那堪绕帐作旌旗。
城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

凉州行拼音版

liáng zhōu sì biān shā hào hào, hàn jiā wú rén kāi jiù dào
biān tóu zhōu xiàn jǐn hú bīng, jiāng jūn bié zhù fáng qiū chéng
wàn lǐ rén jiā jiē yǐ méi, nián nián jīng jié fā xī jīng
duō lái zhōng guó shōu fù nǚ, yī bàn shēng nán wèi hàn yǔ
fān rén jiù rì bù gēng lí, xiāng xué rú jīn zhǒng hé shǔ
qū yáng yì zhe jǐn wèi yī, wèi xī zhān qiú fáng dòu shí
yǎng cán sāo jiǎn chéng pǐ bó, nà kān rào zhàng zuò jīng qí
chéng tóu shān jī míng jiǎo jiǎo, luò yáng jiā jiā xué hú lè

凉州行韵律

平平仄平平仄仄,仄平平平平仄仄。
平平平○仄平平,○平仄仄○平平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平○仄○仄仄,仄仄平平平仄仄。
平平仄仄仄平平,○仄○平仄平仄。
○平仄仄仄平○,平仄平平○仄平。
仄平○仄平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平平平平仄仄,仄平平平仄平仄。

66068诗词网